Landbrukstaksering

landbrukstakseringLandbrukstaksering

Landbrukseiendommen vurderes i tråd med de reguleringer som gjelder for eiendommen.

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdier innenfor konsesjonslovens begrensninger. På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet er villig til å betale

I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale. Takstmannen skal sette konsesjonsverdien og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende.

Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv vedrørende kapitalrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog/jordverdien.